Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1533 I e olmAmb t e naar Gasbedrijf adviseert met ingang van de verbruiks- maand Januari 1938 het door het gasbe drijf aan de gemeente te leveren gas, bestemd voor openbare diensten te doen leveren voor den prijs van 3/2 cent per h3» Gascomrnissie kan zich hiermede vereenigen. 1534 BrJ.HüppersJuli- analn.47» Soest verzoekt verwijdering van een boom, staande voor den ingang van haar per ceel. Be Birv.Gem.werken adviseert afwijzend op dit verzoek te beschikken 1535 Hofstede,de Gene- stetlaan 7, Soest verzoekt een boom, staande vóór zijn buis, te doen rooien. Be Bir.v.Gem. werken brengt hieromtrent rapport uit bij brieven ad.27 hov.j.1. en 7 Bec. j.1. no.1283. 153Ó BGd e Vr i e s Stee niiof s tr2 5 Soest vraagt vergunning tot het uitbreiden van de bestaande benzinebewaarplaats door het vervangen van de door hand kracht aangedreven aftappomp door een aftappomp in werking gesteld door een electromotor van 1/3 P.H.op perceel Steenhofstr.25» kad.bekend gemeente Soest sectie A no.2367* 1537 Ged.Staten van Utrecht doen mededeeling van de goedkeuring van het reglement voor maatschappe lijk Hulpbetoon. 1538 B i rG eraw er ke n deelt in antwoord op het schrijven van burg.en wethouders d.d.29 Uovember j.1. 4e afd.no.1478 mede dat èn voor de U.V.American Petroleum Gompany èn voor de U.V.Bataafsche Import -aatschappij werkzaamheden zijn verricht ten behoe ve van het herstellen van het tegel trottoir a/d van '/eedestraat (Auto- kluis) 1539 Burg.Jön Weth.van Utrecht zenden een exemplaar van de door den daad der gemeente Utrecht vastgestelde begrooting voor den keuringsdienst voor «'aren, dienst 1938. Be gemeente lijke bijdrage voor 1938 zal bedragen f.1139.75.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 795