rbruiks- t gaste en gas, te doen cent per iermede ooom, iv per seer t schikke zijn dem. >rt uit i Jee. •eiden laats hand- or een or een erceel ente ring ppe- n. ven va4 sr j .1 de ^n vood ïappij "oehoe sgel- ito- den ■•stelde ist sente- ragen BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Besloten Hordt den raad voor te stellen te bepalen, [p A dat net ingang van de verbruiksmaand Januari l^jo het aan de gemeente te leveren gas, bestemd voor de gebou wen van hare takken van dienst, zal worden berekend tegen een prijs van 3/2 cent per ^3. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. (7. Op het verzoek wordt gunstig beschikt, aangezien het een boom betreft, welke zonder een verzoek van adres sant toch zou zijn gerooid, behoeft in dit bijzondere geval geen schadevergoeding te worden betaald. Be vergunning wordt verleend, conform het ontwerp hiernevens overgelegd. 1/ V (A r Het College heeft van de goedkeuring door ued.Staten kennis genomen en zal niervan mededeeling doen aan den ■daad. ie gelegener tijd zal het college wijziging be- m- ,{-■ vorderen van de artikelen 5^ en 55 conform de wenschen van Ced.Staten. Naar aanleiding van dit rapport wordt besloten aan de Bataafsche Import -^atschappij mede te deelen, dat uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat door een Styïtf tweetal monteurs van de Bataafsche Import kyde be- staande leidingen zijn vernieuwd en gewijzigd waarmede opbreken enz. der tegelbestrating gepaard ging. ^eze werkzaamheden zijn door de gemeente verricht zoodat de betreffende kosten door haar aan de gemeente be taald zullen moeten worden. Het schrijven van Burgemeester en «ethouders van Utrecht met bijlage wordt voor kennisgeving aangenomen verstrekt. /ylv en zal den Haad ter inzage worden l U> ik

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 796