Volg- num- Afzender of voorsteller Korte mer 148 149 ü.iii.3. i. (Eerste .wed. Sigarenpijpjes industrie Soester werkloozen Organisatie, -^ecke- ringhstr.14 het gemeentelijk gasbedrijf in rekening courant "bij den gemeente-ontvanger te "bepalen op 3/2 voor debet-saldi en 1}£ voor credit-saldi en het rentepercentage voor door de gemeente verstrekt niet uil een vaste leening verkregen kapitaal te bepalen op 3)2 vraagt vergunning voor het oprichten var een papierwarenfabriek en het daarin plaatsen van een $tal motoren met een gezamenlijk vermogen van 4*4 J?.K. in per ceel Eikenlaan 35a» kad.bekend in secti« m no.2145 ged. ■Oe dir.v.gem.werken en de commandant var de vrijwillige brandweer van Soest bren gen gunstig advies uit. iverzoekt het mogelijk te maken, door het verleenen van een bijdrage in de kosten, dat de werkloozen iedere week een film voorstelling kunnen bijwonen. 15° lühr.Vakorganisa ties, Soest 151 i^.V .Aed. Midden stand sbankdo est 152 ned.Middenstands- bank h.V.kantoor Soest verzoeken extra brandstoffen te verstrei ken aan de gesteunde werkloozen in ver band met de felle koude. zenden een prospectus, waaruit o.m. blijkt, dat per 5 Maart 1937 ie n0S uit staande niet uitgelote 4)2 7° obligatiën der leeningen 1914, 1915» 1916» 1917 (le en 2e 1.) en 1913 ten laste der gem., Hotterdam worden aflosbaar gesteld. Aan houders dezer obligatiën wordt een rechU van voorkeur toegekend op de inschrij ving van 4 7» obligatieleening 1937 koers 100 Me gemeente bezit Mag v.inschriA-1 obl.4;2 7 A'dam I9I4 vina 4 -g'ebr. 7 4)2 1915 123Z5. 11 4i£ 1916 19 oblig. zenden een prospectus, waaruit o.m. blijkt, dat per 5 --aart 1937 nog^ uit staande niet uitgelote 4 7° obligatiën i'rov.hoord-Holland, I9O8, 1912, 1914» 1916 en 1931 worden aflosbaar gesteld. Aan houders dezer obligatiën wordt rechl van voorkeur toegekend op de inschrij ving van 3/2 7° leening koers 100 Mag v.in- me gemeente bezit 4 oblig. schri.iving 4 7° II.Holland 191ó,nrs. 4 Febr.lQ^. 179°3O2O65, G20Ó4, 020^9

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 79