Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 16 Hoofd 3e afdeeling ter secretarie. verzoekt het mog°l.'k te maken, dat de wekelijksche uitbetaling van den werk- loczensteun door den gemeente-ontvan ger voortaan bij voorschot kon geschie den, opdat een eventueele suppletoire lijst betrekking hebbende op dezelfde week ook aan het mandaat over die week kan worden gehecht. 17 Afd-Financiën. biedt ter vaststelling aan de opgaaf ingevolge art.12, eerste lid van het financieele verhoudingsbesluit van de jaarwedden van den burgemeester en den secretaris naar den toestand op 1 Janu ari 19p7. 18 Commissie Openba re V/erken. zendt advies inzake de plannen van grondafstand ter verbrseding van de Burgemeester Grothestraat 19 Voorzitter adviseert aan den Raad voor te stellen over te gaan tot het benoemen van 2 onbezoldigde ambtenaren van den burger lijken stand.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 7