r de d inge- onder- n en de nader e ziens- het per- Wij n- lhier an een aan 10 ffing uw ver- et de in af- vvergun- 4501 een band van /an het BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De chef van de afdeeling financiën}in de vergadering tegenwoordigmaakt aanteekening van het antwoord hetwelk door B.en W. op de diverse gestelde vragen aan den Baad zal worden gegeven. Met betrekking tot de plannen inzake verbetering van den kampweg zal contact gezocht worden met de Provinciale instan ties opdat daaruit eventueel zal kunnen blijken of een Provinciaal subsidie in bedoelde wegverbetering zal zijn te verkrijgen. Met intrekking van het vorige te dezer zake genomen besluit wordt thans besloten aan ü.v.Wijngaarden het perceel te verhuren tegen betaling van een jaar lijksche huursom gelijk aan 10 °fa van diens jaarwedd Aan den Baad zal worden voorgesteld dit adres voor kennisgeving aan te nemen, het inmiddels ontworpen voorstel aan den Baad hiernevens gevoegd, wordt goedgekeurd I? uM- v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 802