Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1545 1546 1547 fled.Staten van Utrecht 1548 Gr eme en t e - 0 r. t va ng e r Uemeente-ontvanger i .Bhar hof 1549 -lir .v.Uem. merken verzoekt goed te vinden dat het inner der kwitanties voor het wegens opha len van asch en vuilnis over 1938 ver schuldigde recht wederom aan -P.-Öijkmah wordt opgedragen tegen een belooning van 2 7° van het geïnde bedrag. deelt xaede dat <T.H.van deelde hem verzocht heeft te mogen worden belast met de beschrijving van de honden in de gemeente voor het jaar 1933, doch stelt voor deze werkzaamheden aan K. -Boerstra of f.h.v.Butphen op te dra gen. herhalen hun voor 1937 gedaan verzoek om ook ten aanzien van het dienstjaar 1938 te bevorderen, dat de besluiten tot verhooging van de posten der ge- meentebegrooting betreffende uitgaven voor steunverleening en werkverschaf fing, welke voor een bijdrage uit het wernloosheidssubsidiefonds in aanmer king komen, steeds tijdig worden ge nomen en hun ter goedkeuring worden voorgelegd en dat in begrootingswijzi gingen van dezen aard - afgezien van dekkingsmiddelen - uitsluitend inkom sten en uitgaven worden geraamd, welk betrekking hebben op de werkloosheids voorzieningen. verzoekt schadevergoeding voor ver nieuwing van de kap van zijn auto, welke vermoedelijk door gemeente-ar beiders, welke latten naar beneden wierpen, is beschadigd. bericht omtrent een mogelijken gedeel telijken afstand van het erfpachts- recht van k.Schipper op het aan den Lerelweg hoek Uachtegaalweg gelegen perceel, kad.bekend als sectie H no. 3502 ged., hetwelk van belang zou zijh voor een mogelijken verkoop van perceel 2. Voorts wordt medegedeeld, dat niet gebleken is, dat 51.Schipper indertijd grond neeft afgestaan voor de verbree ding van den -lerelweg. Je Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan er zich enkel mede ver eenigen om bij afstand van het erf- pachtsrecht van een gedeelte groot 44G ra2, in huur af te staan een op

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 805