Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum 155O Dir.Grem. werken 1551 -^e Voorzitter 1552 1553 2C.A.Üook,Schou- tenkampweg 34>Boest Bir.v/h Bureau v/d Bed.Bond van Luxe Verhuur en laxi- luto Ondernemers te Amsterdam Korte inhoud I de bijbehoorende teekening in bruin aan- I gegeven gedeelte, groot 1100 M2. Be huur zou kunnen loopen tot 1 Januari 1944, als wanneer ook de erfpacht zal afloopend. Te bepalen ware dat bij tus- schentijdsche opzegging een schadever goeding, door de Commissie vast te stele den, zal worden verleend. Be Commissie maakt bezwaar tegen het verleenen eener schadevergoedingals in het rapport van Gf.J. aangegeven bij afstand van een ge deelte van het erfpachtsrecht. bericht omtrent het verzoek van C.van .Egdom, Gallenkamppelsweg 9a om het aan dien weg gelegen perceel C 110.2410 (oud no.1711^ te mogen aankoopen. Het perceel is tot 1 Januari 1954 in erfpacht bij holler te Stoutenburg. Be Commissie Grondbedrijf en Uitbrei- I dingsplan adviseert een koopprijs te vragen van f .2.per 112. deelt mede, dat in de vergadering der Commissie Grondbedrijf en Uitbreidings plan de aanbieding van grond aan de Verl. Talmalaan door J.G.van Hoornen een onderr werp van bespreking heeft uitgemaakt. Be Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan acht aankoop van de desbetraff fende strook, groot 1GOO LI2 wensche- j lijk, indien de grond tegen aannemelij-, ken prijs kan worden verkregen. beklaagt zich over het doen en laten van enkele bewoners in zijn onmiddellij ke omgeving. Be Bir.v.Cem,werken en de Inspecteurs van Politie brengen terzaxe dvies uit. verzoekt aan de vergunningen voor de exploitatie van taxi's en huurauto's de voorwaarde te verbinden, dat e^k:e in bedrijf zijnde taxi en huurwaarde voor zien moet zijn van een goedwerkenden taxometer I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 807