1554 1555 155Ó 1557 Korte num- I Afzender of voorstelle mer J.G.A.Batenburg Hoofd Ile afd. Ged.Staten van Utrecht U.V.B^uwterrein Exploitatie Hy "Heidebloesem verzoekt hem ingaande 6 December j.1. ziekteverlof te verleenen voor den tijd van 4 weken en verzoekt den voorzitter van het college den gemeenteraad tzt van dit ziekteverlof in kennis te stel len. deelt mede, dat hem op 14 Dec.1937, circa 11 uur v.m. door net Hoofd der afd.Registratuur is ter hand gesteld een brief van het Bestuur van het Man nenkoor "Apollo" alhier, gedagteekend 7 Dec.1937» ingekomen 8 Dec.1937, ver zoekende toestemming tot het houden van een verloting op 13 Dec.1937» des avonds 8 uur, en op welken brief ver meld staat het advies van den Inspec teur van Politie "Geen Bezwaar", ge dagteekend 13 Dec.1937. no.4c.14 gen den deelen naar aanleiding van het raads besluit van 9 September 1937» le afd. mede, dat zij in beginsel te- betrokken verkoop van grond aan het verlengde van de kiddenlaan geen bezwaar hebben. Aangezien de in net besluit gestelde voorwaarde, vol gens welne op den grond in kwestie slechts één huis mag worden gebouwd, niet strookt met het uitbreidingsplan, wordt het college verzocht te willen medeaeelen of het bereid is te bevor deren, dat het uitbreidingsplan 00 dit punt wordt gewijzigd. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan zich met bedoelde wijzi ging vereeniöen. Deze wijziging zou hie^ in kunnen bestaan, dat voor den betrok ken weg de minimum afstand van woning tot zijerfafscheiding wordt verhoogd b.v. van 15 tot 3^ meter. Deze verhoog4- de eisen zal niet mogen gelden voor hei 0edeelte (op de betreffende kaart van ruiling met de H.V.heidebloesem met H aangegeven), dat bij het doorgaan van die grondruilingaan deze il.V. in eigendom zal overgaan. bevestigt de op 7 Dec.1937 plaatsgevon' den bespreking van den directeur J. Huijer met het gemeentebestuur van Soest inzake ruiling van gronden. De Commissie Grondbedr.en Uitbr.plan kan zich met de voorgenomen ruiling vereenifaen en heeft er geen bezwaar tegen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 809