Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1553 1559 1560 15Ó1 O i rG e :v.w e r k e n Exploitanten van huurauto' s en taxi' s ^ene Jelkers,Verl, Postweg 69,°'berg G.u.J.van Heijst te Soest tegen, dat de redactie van het te nemen raadsbesluit aan 3.en tl. zal worden overgelaten. Te bedingen ware echter, dat de weggedeelten nos.143 en 148 eerst bij den eersten bouw ter plaatse van electriciteitwaterleiding en gas behoeven te worden voorzien. Voorts zal' de L'.V.de aanlegkosten van gas, water leiding en electriciteit van weg no. IC4 voor hare rekening moeten nemen. bericht omtrent het verzoek van L.Tiche laar Laanstraat 31 om een perceel e,ronds aan den Loekoeksweg, kad.bekend als sectie H no.5512 en groot 31Ö1 ^2 in huur te mogen ontvangen. mede in veru band met de bestaande plannen om den grond kosteloos in gebruik te geven aan, werkloozen voor den verbouw van aardap pelen, wordt geadviseerd op het verzoek afwijzend te beschikken. deelen mede, dat h.i. de Kosten ad f.3voor het afleggen van een be kwaamheid sproef te hoog zijn. Len be drag ad f.1.-- wordt ruimschoots vol doende geacht. Je Insp.v.Politie brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.18 Lov.'37 no.35GO/4, terwijl Jhr.3andberg,die de bekwaamheidsproeven afneemt, bij schrij ven dd.11 Dec.j.l. mededeelt, dat een bedrag van f.3.-- niet onbillijk is. verzoekt wijziging van de hem verleende bouwvergunning, dd.9 Lovr37no.1/1419 voor het oprichten van een houten ate lier op perceel sectie L no.1604, gele gen aan den Ver1.Postweg, (lenscht te bouwen op een mindere afstand dan 3 ^e~ ter uit de zijerfafscheiding) deelt mede, dat $ij een schrijven van de L.V.Philips1 Gloeilampen fabrieken te Liridnoven heeft ontvangen, houdende bericht dat hij niet is benoemd in de vacature voor de betrekking naar welke door hem is gesolliciteerd. In verband hiermede verzoekt hi,} ^de mogelijkheid te overwegen hem op een der afdeelingen van den gemeentedienst te werk te stel len.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 811