Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 1562 1563 Bir.Bern.werken 1564 tffeth. v. Financiën G.-i-u ij sSmitsweg 13 Soest 1565 1566 1 eth.v.financiën inv.Binnenl.Zaken te 1 s-Ciravenhage deelt mede dat ten laste van inet op volgno.271 schrijfloonen"geraamde bedrat ad f.100.-- voor belooning negens te verrichten extra type- of schrijf werk, welk bedrag bij raadsbesluit dd. 12 Bei 1937» iio.21/ 547 is verhoogd tot f.450.tot heden is uitgegeven f.p41. (hiervan begrepen belooning K.Boerstra over loooende week). deelt mede dat hem is gebleken dat in de ontwerp-begrooting voor 1938 liet sa laris van den technisch ambtenaar 3e kl op arbeidscontract (i'illemans) welke als vacature in die begrooting voorkomt is opgenomen tot een bedrag van f.igüü. terwijl in de door hem ingezonden be- grootinö van gemeentewerken voor 1938 voor deze functie een bedrag ad f.1995. was geraamd. Hij verzoekt het daarheen te willen leiden dat de thans in deze functie werkzaam zijnde techn.ambtnr K.G.Tillemanszijn vaste aanstelling krijgt en dat te allen tijde de door hem geraamde verhoo0ing van wedde ad f.95.aan iillemans (vacature) wordt toegekend Voorts merkt de dir.nog op dat vol^-no. 325 sub b "Kosten ambtswoningen der po litie" met f.5d.moet worden verhoogd verzoekt bij het door hem gebouwde woonh huis met bakkerij, aan de Beckeringhstr de reeds gemaakte dakbeëindigingen met windveeren bij de topgevels te mogen laten bestaan. Be dir.v.gem.werken brengt gunstig advies uit bij rapport dd.lC Jecember 19^7» no.112. deelt mede dat ten laste van volgno.35ü der gemeentebegrooting 1937 "Onderhoud enz.politieauto"welk volgno.is geraamij; op f.495.94, reeds thans een bedrag van f.544.73 is uitgegeven. deelt in antwoord op het schrijven van B.en i'fdd.9 Hov.j.1. 4e afd.no.35i1-1 mede bereid te zijn de kosten van huur- verlaging van woningwetwoningen geheel ten laste van het Rij-tc te brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 813