Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1507 1563 1569 1570 1571 Dir.Gem. werken le afdeeling eth.Gasille D.C.Prins en 7. Commijs te A'foorfc A. J. Staal ,Aostver lorenvteg 2,Soest deelt als zijn meening mede, dat het thans niet mogelijk is tegemoet te ko men aan het versoek van B.en .7. van Amersfoort om medewerking te verleenen ten aanzien van het in exploitatie brengen als industrieterrein van in eigendom aan de gemeente Amersfoort toè- behoorende en in de gemeente Soest ge legen gronden. biedt ter vaststelling aan het ontwerp van een aan J.v.d.iiel, Aoninginnelaan 150, te Soest, te verleenen vergunning tot het oprichten van een bakkerij en het daarin plaatsen van een kanaaloven, alsmede van een olie stookinrichting in werking gesteld door een electromo- tor van 1/3 B*K. en een deegkneedma chine in werking gesteld door een elec+ tromotor van l;a P.K.in het perceel Becxeringhstraat hoek Aorteweg, xad. bekend sectie K no.3olS. stelt naar aanleiding van de in de ver gadering van 3 dezer genomen beslissing ten aanzien van het ontwerp verkave lingsplan voor het complex P»Potterlaan, de vraag of wederom den Raad kan worden voorgesteld de desbetreffende gronden in dat complex en voorts de betrekke lijke gronden aan de Beetzlaan en den Kolonieweg kosteloos in gebruik te ge-j ven aan de daarvoor in aanmerking ko mende gezinnen voor het verbouwen van aardappelen. verzoeken op één of meer avonden een gymnastieklokaal van een openbare scho<t>l te mogen huren. Be bedoeling is om gym' nastiekonderricht in clubverband te 5even en tevens de gelegenheid te sche£> oen om desgewenscht zich te bekwamen voor het K.O.C.diploma of het H.L.ü. diploma. verzoekt medewerking voor het verkrij gen van een betrekking.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 815