num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1572 1573 1574 1575 1576 Plaatselijke land storm Commissie destructiebedrijf H.V."Gekro" üver- schie Voorzitter I nge ni e ur sbur eau voor Bout -en ./ater bouw leunde "Het üversticht"Be- venter ^emeente-secretaris zendt uitnoodiging tot het bijwonen van de jaarlijksche propaganda-avond op aanaag 2t December a.s. in het ge bouw "Religie en Kunst". zendt een nieuwe overeenkomst betref fende destructie van vee en vleesch, met verzoek deze per 1 Januari 1939 aan te gaan. stelt voor over te gaan tot vaststelling van het antwoord van Burg.en i'eth. op de door de raadsafdeelingen ingezonden rapporten omtrent het onderzoek der be grooting 1938* zendt ter beoordeeling het ontwerp voor den legwer der wegen met bijbehoorende overzichtskaart legt over de drie ingekomen offertes inzake het onderhoud der schrijfmachi nes. Het laagst is ingeschreven door A. Moolhuysen's i-eant oormachine-handel n.l.l voor een bedrag van f.96.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 817