vi'- jwonen a-avond n het ge- betref - leesch, i 1939 aststelling /eth. op ngezonden ek der be- twerp voor ehoorende ffertes i jf machi- en door A.i andel n.1.' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ■ian de Plaatselijke Landstorm Commissie zal morden medegedeeld, dat het College op bedoelden propaganda- avond vertegenwoordigrizal zijn. Be nieuwe ontwerp-overeenkomst met begeleidend schrij ven van de 1.V."uekro" zal om advies worden gezonden aan het Hoofd van den Keuringsdienst van Vee en Vleesch. Het antwoord wordt vastgesteld, evenals de tweede not van wijzigingen der begrooting. Hierbij zal alsnog worden voorgesteld in den post schrijfloonen" het bedrag van f.PÜO,-- (belooninö voor te verrichten extra type- of schrijfwerk] te verhoogen met f.4ö0.-- en mitsdien te brengen op f.600.--. 7^ Bedoeld ontwerp zal den Bir.v.o-em.werken ter beoor deeling worden gezonden, waarbij vooral gecontroleerd dienen te worden de in kolom VII genoemde onderhouds- plicntigen. ^ventueele opmerkingen dienen op afzonder lijk papier te worden gesteld en aan B.en <V. te wor den ingezonden. Bedoeld onderhoud zal worden opgedragen aan A.Lool- huysen's Kantoormachinehandel voor een bedrag van f.96.per jaar. 1/ 1/ u, li y V (j11. Us

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 818