153 155 156 157 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud •Uir.trem. werken deelt mede dat de schrijfmachine tenge volge van een ongeluk is beschadigd en de kosten van herstelling f.13.20 heb ben bedragen. 154 h.V.Rank voor Red, Gemeenten te s-Gravenhage zendt antwoord op het schrijven van bur gemeester en wethouders dd.26 Januari j.1. 4e afd.no.795 betreffende afgifte van aandeelen. ü.xxornsveld ge meenteraadslid komt in de vergadering met de mededeelirg dat hijals mondeling gemachtigde van het college, hedenmorgen in openbare veiling ten overstaan van notaris ^ammerc voor rekening der gemeente Soest heeft aangekocht het perceel grond kad.bekend sectie no.2167 groot 4400 M2 voor de som van f.9OO.-- mitsdien voor ongeveer 20 cent per 112. -Se veilingskosten zijn hierin niet begrepen. ■t eth. openb.werken deelt mede dat door hem een onderzoek is ingesteld naar de mogelijkheid tot het doen reviseeren van de AySink vracht auto alsmede tot het doen aanbrengen van een olievergasser type A.R.R. i>e kosten van het reviseeren bedragen vol gens offerte dd.30 -december 193° f.124.50 en van de olievergasser f.178.Spre ker stelt voor den Raad het benoodigde crediet aan te vragen, -de lede der com missie Openbare «Verken hieromtrent ge hoord, hebben zich met een en ander kun nen vereenigen. -Sir.Gem. werken biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 81