1578 1579 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1577 kerstgaven-Comi te' te ->oesterberg vraagt ontheffing van de betreffende bepaling der Winkelsluitingswet, om op 17 December 1937 een Uazar en op 18 December 1937 een attractie-avond te houden, tot des avonds 11 uur, in de groote zaal van "Huis ten Halve" te Goesterberg. Voorts wordt verzocht op 18 December 1937 een verloting te mogen houden. Ghef Afd.Soc.Aaker ter secretarie stelt voor aan de werkloozen, die in werkverschaffing belast zijn met hout hakken, enz. een kerstgave toe te ken nen van 25 van het bedrag, hetgeen zij anders over de week van 20-25 Dec, aan steun zouden hebben ontvangen. Dir.Gem.werken bericht omtrent het voor den heer H.J, Hobijns gedaan verzoek om een aan den Pelikaanweg gelegen gedeelte, groot ongeveer lóQ M2, kad.bekend als sectie H no.55^5 ged. in koop te mogen ont vangen. Aangezien de grond volgens he ontwerp uitbreidingsplan is bestemd voor uitbreiding van de kinderspeel plaats van de openbare school, komt deze voor verkoop niet in aanmerking. 1580 Dir.Gem. werken bericht omtrent het verzoek van P.Lazn- mertse om huur van het aan de Schrikis laan gelegen perecel gronds, kad.be kend als sectie H no.53^4-, groot onge veer 139 D.2, In verband met dit ver zoek wordt de aandacht gevestigd op een mogelijke grondruiling met den heer kochheim aan de Deetzlaan, die echter te bezwarende voorwaarden stel-; De Commissie urondbedr*en Uitbr.plan adviseert niet op de grondruiling in te gaan. De grond kan aan lammertse in huur worden aangeboden. 1581 D ,v.Aurich,Durg. Grothestr.10,Soest beklaagt zich over den afvoer van rooi: uit de bakkerij van J.Vonk, Durg.Gro- thestraat 8, te Doest. De Dir.v.Gem.werken brengt advies uit bij rapport ad.10 hecember 1937» no* 30/3.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 821