Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum 1582 1583 1584 1535 1586 1537 1538 H.Smit ,3eetzlaan 40 T .Buur semaBalk brug ,Avereest D IrG en. w er ken G.v.d.Broek en Co Beckeringhstr.32a Soest H. iif. Westeneng ,den Blieklaan 7ó,3oestl K.iesteneng,den Blieklaan 76,Soest k-aa t s ciiHul 00 e 10 o r te Soest Korte inhoud vraagt^in huur een stuk gronds, groot 35^ si 400 1-2 gelegen achter het per ceel Beetzlaan no»40. verzoekt in aanmerking te komen voor le vering van nestkastjes. adviseert aan R.C.van Suydam, Klaar wa ter-f weg 15» te Soest, een aanschrijving te zenden om alsnog een Jigustrumhaag te planten langs de terreinafscheiding van de perceelen sectie K no.5492, gelegen aan den Pelikaanweg, waarop door dezen krachtens vergunning dd.13 September 1935» afd.no.1/1136twee dubbele woonhuizen zijn gebouwd. vraagt vergunning tot exploitatie van huurauto's. Be Inspecteur van Politie adviseert deze aanvrage in te willigen. verzoekt een uitweg op den Eigendomweg te mogen maken. Be Bir.v.gem.werken bredg gunstig advies uit bij rapport dd.7 De cember 1937» no.1288. verzoekt een drietal boomen aan den Ei gendomweg te togen rooien. ~>e Bir.v.gem, werken brengt advies uit bij rapport dd, 7 December 1937» no.1287. vertegenwoordigd door de heeren Dammers, ISukkel en Blaas levert een aanbeveling lin ter benoeming van 5 leden in het be ls tuur in verband met de aftreding van het tegenwoordige bestuur ingevolge art. 61 van het op 1 Januari 1938 in werking tredende nieuwe reglement. Ja de overhandiging dezer aanbeveling wordt uitvoerig ter sprake gebracht de verhouding van J.H.tot het college van B.en J., inzonderheid voor wat betreft de bepaling van de ondersteuningen in verband met de huishuren, en het ver strekken van verhuiskosten. Beslol lege Jovemi het sc Aangez digd den vc Beslol te ze de tei gelege ontvai niet t voor 2 i me aai Beslol j en zi, hebbe; tegen f.O.JC Aan -h bestas toebei het rc van de Bedoe] zal de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 823