Vr BESLISSING Afdeeling I en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan K.Smit mede te deelen, dat het Uol- S lege geen aanleiding kan vinden op het "besluit van 2 november 1937 terug te komen en hem te verrijzen naar het schrijven van 4/3 november 1937 no.436l. P y Aangezien hier ter plaatse eveneens nestkastjes vervaar1- digd morden, tan aan het verzoek van adressant niet wor-^f den voldaan. Besloten wordt om aan K.G.van Suydam een aanschrijving te zenden, om alsnog een ligustrumhaag te planten langs >//tt de terreinafscheiding van de perceelen sectie H no54923 gelegen aan den Pelikaanweg en wel binnen 3 dagen na ontvangst van het desbetreffend schrijven. Indien zulks niet geschied is, zal een en ander door de gemeente voor rekening van hem -.orden uitgevoerd. - vCvt> oe aanvrage wordt ingewilligd» Besloten wordt tot weder ooz eggens toe aan H. Nesteneng) en zijn rechtverkrijgenden vergunning tot het maken en hebben van een uitweg op den Eigendomweg te verleenen, tegen betaling van een jaarlijksche recognitie van f.O.50 Aan iesteneng zal worden medegedeeld, dat geen bezwaren bestaan tegen het rooien van twee aan hem in eigendom toebehoorende boomen. Been vergunning wordt verleend tot het rooien van den zwaren boom, staande aan de Oostzijdje van den nieuw te maken uitweg. Bedoelde aanbeveling wordt door zal den Kaad worden aangeboden. B.en N, overgenomen en 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 824