n- Afdeeling Aanmerkingen besloten wordt voor dit maal de betreffende kosten niet op de typiste te verhalen, échter zal haar worden mede- <72^ gedeeld dat indien een volgende maal, op grond van de betreffende bepalingen van het ambtenarenreglement, helr 4-f Af college genoodzaakt zal zijn de kosten van herstel op }iaa.r salaris in te houden. Aan den Haad zal worden voorgesteld £0 aandeelen aan te y.' koopen. Het college dankten heer nornsveld voor zijne be- Jj moei^ngen en neemt het besluit alsnog aan den haad vooh^. \f te stellen over te gaan tot vaststelling van het be- sluit tot aankoop van het onderhavige terrein. Conform het voorstel van den Wethouders wordt besloten. [A JU. Aan den Aaad zal een crediet van rond f»3iu.-- worden aangevraagd üelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd«2 februari 1937 nos.35/ll, 35/12 en 35/16 wordt besloten de aanvragen no3.1/1340, 2/397 en 2/399 ln willigen. la

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 82