Volg- num- i Afzender of voorsteller mer i Datum Korte inhoud 1597 1598 F.v.*t Sant, Hw. •Parklaan 76den Haag J .Plapper Vredehof- str.3» Soest 1599 Af&.Financiën 1600 lóoi 1602 I6O3 i-in. v.Soc.Saken, den Haag Ver.SILa.VI te Haarlem minister van .Vat et- staat Voorzitter vraagt te mogen vernemen of het bouwen van een steenen villa met stroo dak in de gemeente Soest wordt toegestaan. ->e dir.v.gein.werken brengt hieromtrent advies uit. verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 13 der Bouwverordening t/b van den bouw van een dubbel woonhuis a/d «Vilhelminalaanop perceel sectie K no.4304, tot op een afstand van 6.80 L uit de achtererfafscheiding. He Hir.v.Gem.werken brengt afwijzend advies bij rapport dd.15 Hecember 1937, no.2/l2» adviseert over te gaan tot het benoemen van een geneesheer belast met het ver richten van de doodschouw gedurende het jaar 1938. deelt mede, dat de steunregeling tot wordt verlengd. geldigheidsduur der en met 2 Juli 193$ verzoekt vergunning tot het houden eenpr straat- en huiscollecte in het jaar 1938. He insp.van politie brengt een gunstig j advies uit, onder voorwaarde, dat de collecte in de 2e helft van 1938 wordt gehouden. deelt mede bereid te zijn in de kosten van den aanleg van voetpaden langs den Rijksweg Burg. u-ro the straat) ter lengte van 600 meter, een bijdrage te verlee- nen van f.7.per il weg voor elke wegzijde. Bchter wordt als voorwaarde gesteld, dat van het te maken voetpad een gedeelte ter breedte van 1 —eter wordt bestemd voor rijwielpad. deelt mede, dat voor het jaar 1938 een regeling zal dienen te worden getrofferji ten aanzien van de verdeeling van het j benoodigde drukwerk, over ingezetenen j dezer gemeente, voor de gemeentesecre-j tarie en de overige takken van dienst.j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 831