/■yk v» 31 bouwen do aak in 3 baan» ïr omtrent 'paalde ling t/b 'onhuis sectie van 6.80 ijzend ber 1937, benoemen iet ver- rende BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Ae gevraagde inlichtingen zullen worden verstrekt con- f orm het advies van den -Oir.v.dem.werken. Op het verzoen wordt afwijzend beschikt conform het advies van den Airv.bern.werken. -iet algemeene stemmen wordt l>rJ.K.A.Rupert als zoo danig voor 1938 benoemd. iuur der - 1938 .aen eener| jaar gunstig J at de 3 wordt kosten ngs den c lengte irerlee- Lke vaarde 3etpad •'«ter .38 een j troff erji ,n het j tenen j secre-I ienst. iordt voor kennisgeving aangenomen. he gevraagde vergunning wordt verleend, onder de voor waarde dat de collecte in het laatste Kwartaal van 1938 wordt gehouden. Aan den dir.v.gem.werken wordt opgedragen na te gaan of de door hem ingediende kostenberekening gehandhaafd] kan worden inverband met de door den minister gestel de voorwaarde en een mogelijke wijziging der materia- j len-prijzen. Aan de plaatselijke drukkers zal worden bericht, dat het College bereid is de voor 1937 geldende regeling ook toe te passen voor 1938. échter zal het syteem van opschuiving daarbij worden toegepast. <*C -tr Z3oS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 832