Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1605 1606 ed.Heide iiaatschai) [Pij 1.Th.X.Salverda i?.-Potterlaan 3» Soest lóOy 3ir.Gem.werken 1608 Oir Gem. werken I6O9 1610 .Pranger ,horre- steinweg 42, Soest 'eth.Gasille deelt mede, dat als opvolger van den Hoofdopzichter 2.van Sadelhoff is aangewezen A.P .0.van Hieuwehuyzen te Amersfoort. verzoekt verbetering van het onver harde gedeelte van de Pieter de Hoogh laan, gelegen tusschen Pauljs Potter- laan en i'almalaan. He hir.v.Gem.wer ken deelt mede, dat de klacht gegrond is, doch dat ter tegemoetkoming aan die klacht den "betrokken kantonnier last gegeven is om den weg zooveel mogelijk weer in goeden staat te "brengen. verzoekt goed te vinden dat vanwege de gemeente overgedaan wordt tot de plaatsing van twee plaatsnaamborden van den A.1T./I.B. te Soestduinen. adviseert om de eigenaresse van de woning Schoolstr.11mevr.Jed.van mordt, aan te schrijven tot het aan brengen van eenige verbeteringen aan bedoelde woning. vraagt te mogen vernemen of na stor ting in het Wegenfonds direct met het verharden en verlichten van het le Keeserlaantje zal worden begonnen. e dir.v.gem.werken brengt terzake ad vies uit. stelt in verband met het door den Raad in zijne vergadering van 21 dezer ge nomen besluit voor, net J.P.ae Jong ingaande 1 Januari 1933 een arbeids overeenkomst naar burgerlijk recht aan te gaan inzake bediening van de Helm pont, tegen dezelfde vergoeding als welke hij genoot in 1937*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 837