u. ls£ V A BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Van deze mededeeling wordt kennisgenomen. Van de mededeeling van den directeur zal aan "betrok kene kennis worden gegeven. Het College kan zien Hiermede recteur zal machtiging worden den te plaatsen. vereenigen. Aan den Ui gegeven "bedoelde bor- Sesloten wordt aan de eigenaresse van perceel School straat 11 een aanschrijving te zenden. Besloten wordt zoowel aan J.dranger als aan L.Callen- bach te Hilversum, in antwoord op hunne brieven, te berichten, dat ie weg aangelegd zal worden wanneer ie vereischte stortingen voor de geheele wegbreedte hebben plaats gehad en dat het College bereid is zoo- ira voor een aansluitend gedeelte van den weg de vol ledige stortingen nebben plaats gehad te overwegen reeds dat gedeelte te verharden. i>e bedoeling is een klinkerverharding ter breedte van ïl tQ doen aan brengen opgesloten in trottoirband. He wegaanleg zal vanwege de gemeente geschieden. Ih Conform het voorstel van den iethouder wordt besloten l* cM V Hcy P2 u V 1 JL- P2 V l Os J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 838