Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1611 1612 1613 1614 1615 1616 I6I7 D i rGeraw er ken le afdeeling -in. v. Binnenland sciae laken Cl. G.A.mok en J. AiderdingSoest 0 ,L. J.-Begeer Utrecht Handel.Co mité van uitvoering v.d.Hat ■declasseer ing sdag Amsterdam ./eth.v. financiën "bericht naar aanleiding van het ver zoek van K.Vree, merkpad A.Z.no.12 om een stuk grondsgroot 1 9OO hg van het perceel 4 no.1572 in huur te mogen ontvangen. "biedt ter vaststelling aan het ont- v>ero van een aan P.Koster, Braamweg 54, te Soest, te verleenen vergunning tot het oprichten van een "brood- en koekbakkerij in perceel sectie D no. 1959» gelegen aan den Verl.Kolonie- weg. zendt een afschrift van een door hem aan de onder zijn Departement ressorj teerende diensten en instellingen ge richt rondschrijven inzake de vierin, van de te verlachten geboorte van eex Koninklijke Prins of een Koninklijke Prinses. "beklagen zich over de aanwezigheid van een hondenkennel aan den Plasweg, Blijkens rapport van de Oemeente-po- litie kan deze klacht als vervallen worden beschouwd. doet een aanbieding tot levering van een herdenkingspenning voor de a.s. blijde gebeurtenis in het Koninklijk Huis, zulks ten behoeve van de uit reiking op de scholen. verzoekt vergunning tot het houden eener collecte met speldjesverkoop 0 7 lei 1938. De Inspecteur van politie adviseert het verzoek in te willigen. stelt voor de magazijndeclaraties van gemeentewerken over het 3e kwar taal 1937, tot een bedrag van f.3609.13 vast te stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 841