I' n 7 Vpk v^s r ka $-5 \P- a- P Ji V aJf. t ven ei. 12 O 112 uur te ont- amvveg gunning i- en B no. 3nie- >r hem 'essor en ge- "ier ing 'an een lijke eid asweg e-po- llen j van i. s tlijk lit- en op op}» er t s war- BESLISSING Besloten wordt het onderhavige perceel gronds aan K, Vree te verhuren voor den duur van 1 jaar en huur som van f.3.25 zoodra Vree heeft medegedeeld dat hij zich met een en ander kan vereenigen. Het ontwerp wordt vastgesteld. Afdeeling en No. tegen een f V 'I Van den inhoud van dit rondschrijven wordt kennisge nomen. Besloten wordt te dezer zake voor het gemeente- personeel dezelfde den van dienst zal worden „ezonden. gedragslijn te volgen. *»an de hoof- een daartoe strekkend schrijven V V' Besloten wordt dit schrijven te deponeeren. V Be aanbieding zal in handen worden gesteld van den Voorzitter van de vereeniging Soest Vooruit, die een vergadering, op Binsdag 20 Becember a.s., zal leiden waarin ter sprake komt de te organiseeren f eestelij i.c- heden ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis in het- Koninklijk Huis. Be gevraagde toestemming wordt verleend. Aanmerkingen f Be magazijn declaraties over het 3e kwartaal 1937 van gemeentewerken f.3609.13. worden vastgesteld tot een bedrag van CtS. j Jw3 'f 7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 842