Afzender of voorsteller Datum num- Korte inhoud mer 1618 1619 1620 1622 1623 .L.'J .Blokhuis te Dmmen namens zijn .loeder (Ved.Blok hui s-Doll j-.Draan,namens de Ved..Doornekamp Schrikslaan 59» Soest I. ïh» Voskuilen ,H. wan Doorm en A.u. Spijker, Soest 1Ó21 Xv. /int er _r.J.A.Klein, te Xeist m-.Singelenberg oest 1624 Afd.financiën geeft inlichtingen omtrent den financi- eelen toestand zijner moeder en ver zoekt te mogen vernemen of dit voor het Sollege aanleiding is om van de ge vraagde bijdrage ad f2per week af te zien. deelt mede hinder te ondervinden van de uitoefening van het bakkersbedrijf door J.v.d.Veer, in perceel Schrikslaan 57» De dir.v.gem.werken brengt terzake ad vies uit bij schrijven van 17 December 1937» no.30/5. zenden prijsopgave inzake onderhoud en opwinden van het uurwerk in den gem. I toren, gedurende 1938. verzoekt verlof van 21 December 1937 to en met 3 Januari 1938* vraagt te mogen vernemen of de onbewoon baar verklaarde woning Schoolstraat 15 weder bewoonbaar kan worden ver.claard, indien dit perceel geheel gerestaureerd wordt. De dir.v.gem.werken brengt advies uit bij schrijven van 21 December 1937» no.19/22. verzoekt voor 1938 in aanmerking te mo gen komen voor leveranties aan de ge meente -Je Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.17 Sec. 1937, no.905. biedt ter vaststelling aan de opgaaf be doeld in art.22, eerste lid van het ïinanc.Verhoudingsbesluit van de gewone uitgaven en inkomsten betreffende poli tie, lager onderwijs en armenzorg vol gens de gemeenterekening 1936» Dij- behoorende staten en bijlagen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 843