te r W 0-Ar. iv M. V' vs V.' atjó: 'X><f financi- ver- voor het; ge- week af i van de Ljf door ian 57* ike ad- icember .oud en gein. L937 tot ïb ewoon- .at 15 .aard ureerd i uit 7, te mo ge- trent t ;ewone poli- vol- bij - BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt de aanvanKelijk bepaalde bijdrage van Jt f.2.-- per week te handhaven, Oncier verwijzing naar de door gedeputeerde dtaten gemaakte bemerkingen zal Aevrouw Blokhuis hiervan mededeeling worden gedaan. aan J.v.d.V-er zal terzake een aanschrijving worden &ezonden. r TL Besloten wordt aan J.'fh.Voskuilen het onderhoud en het opwinden van het uurwerk in den gemeentetoren, gedu rende 1938, 00 te dragen tegen een vergoeding van f.45«^an den met ingang van 1 Januari 1938 op ver zoek eervol ontslagen klokkenist Bpijker zal worden medegedeeld dat de sleutels door hem moeten worden in geleverd op 31 Becember a.s., des voormiddags tusschen 9 en 10 uur, bij den gemeentesecretaris, ten Raadhuize, IV Jl Het gevraa0de verlof wordt verleend. adressant zal worden medegedeeld dat ter beoordeeling lV van een en ander een volledige bouwaanvrage dient te V worden ingezonden. l' uftl Adressant zal worden medegedeeld, dat hij op de lijst V is genlaatst voor de betreffende leveranties gedurende 1944. Be opgave wordt vastgesteld. 3C.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 844