Kort verslag van ds besprekingen, gehouden in de verga- h' dering van Burgemeester en Wethouders bd. 24 December 19^7, met de vertegenwoordigers van het bestuur van de Gymnastiekvereeniging A.G.A.Y.S., de heeren Sar en Werk- hoven te Soesterberg. ha een inleiding door den Voorzitter deelt Wethouder de Bruijn mede, dat de uitgaven voor verlichting van het gymnastiek lokaal te Soesterberg buitengewoon hoog zijn. De kosten van ver lichting over 19;$6 hebben ƒ.205,18 bedragen, waarbij nog komen de kosten van verwarming bedragende /.60,=. De vereeniging A.G.A.V.S. betaalt slechts aan huur een bedrag van 110per jaar. Spreker zegt dat beweerd wordt, dat de verlichting niet eco nomisch wordt behandeld en dat er geen voldoende controle is. Spre ker vraagt voorts door wien het lokaal wordt schoongemaakt. De heer Werkhoven deelt mede, dat voor hem het door Wethou der de Bruijn gezegde duister is. Met het licht wordt niet roijaal omgesprongen. Persoonlijk controleert Spreker alles, en hij zorgt voor het uitdraaien der lichten. De heer Sar, die opmerkt dat de heer Werkhoven op alles nauw keurig let, zegt toe, dat alles gedaan zal worder: om de kosten van verlichting omlaag te krijgen. Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat een gymnastieklokaal sterk verlicht moet zijn met het oog op het toestelwerken. De heer Werkhoven wijst er op, dat de gemeente indertijd zelf sterke lampen heeft doen aanbrengenendat er reeds lampen van minde re sterkte zijn aangebracht, zocdat wel minder stroomverbruik is te verwachten. Spreker vraagt zich echter af of de meter wel goed is. De heer Sar zegt dat het bestuur nauwkeurig zal nagaan welke lichtsterkte voldoende is te acrrcen in het lokaal. Wethouder de Bruijn dankt de heeren voor deze toegezegde mede werking. De heer Werkhoven verzoekt op de deuren in het lokaal behoor lijke sloten aan te brengen, aangezien de sleutel op alle sloten past. Voorts dringt Spreker aan op controle van den meter. Wethoubor cte Bruijn betoogt hierna de wenschelijkheid dat van gemeentewege iemand wordt aangenomen voor het schoonhei er van het lokaal. Diezelfde persoon kan dan ook de noodige controle on het gebruik van het lokaal uitoefenen. De heer Werkhoven deelt mede, dat de Vereeniging het schoon maken van het lokaal heeft opgedragen aan den heer Lenderink voor de som van 90,=. Bedoelde persoon heeft dit werk op zich gen - men uitsluitend en alleen om de vereeniging terwille te zijn. De heer Sar wijst er op dat de scholen steeds van de gymnas- tiektoestellen der vereeniging kunnen profiteeren. De Vereeniging betaalt momenteel aan de gemeente 1,= huur per avond. De gemeen te geeft daarvoor het gymnastieklokaal en betaalt een bedrag aan de vereeniging voor het schoonhouden van het lokaal. Bedoeld schoonhouden komt ook de gemeente ten goede, terwijl de scholen kunnen profiteeren van de gymnastiektoestellen. Wethouder de Bruijn de^lt mede, dat hij onlangs met den heer van Dam te Soesterberg besprekingen heeft gevoerd omtrent het schoonhouden van het lokaal voer rekening der gemeente. Bedoelde persoon, die dan tevens de noodige controle zal uitoefenen, is in principe bereid bedoelde werkzaamheden te verrichten. De gemeente heeft dan ook meer zekerheid van controle cp het gebruik van-het lokaal De heeren Sar en Werkhoven zouden zich met een dergelijke re geling zeer goed kunnen vereenigen. De

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 848