- 2 - TypTv.d.W Coll: De heer Sar bepleit vervolgens nog het aanbrengen van verschillende verbeteringen aan het lokaal. Het oliën van den vloer is zeer gewenscht, waarvoor vroeger olie-zaagsel door de gemeente beschikbaar werd gesteld. Voorts dient de zolder gedicht te worden, terwijl verder de waterleiding en W.C.'s niet vorstvrij zijn. Tenslotte wijst Spreker op de on voldoende kleedgelegenheid. Een kleedgelegenheid zou door het aanbrengen van eenige veranderingen zeer goed aangebracht kunnen worden in de eerlang vrijkomende garage naast het gym nastieklokaal. Spreker overhandigt den Wethouder een aantee- kening van de verschillende wenschen. De heer Werkhoven overhandigt den 'Wethouder een plan tot inrichting van de garage tot kleedgelegenheid. Wethouder de Eruijn deelt mede, dat aan een en ander de aandacht zal worden geschonken. Spreker zal met den heer van Dam nadere besprekingen voeren omtrent het schoonhouden van het lokaal, en zich voor een en ander ook nog nader in ver binding stellen met den heer Werkhoven. De bespreking wordt hierna beëindigd. Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van Soest,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 850