- 2 - worden. De heer van Olst wijst er nog op dat de heer Versluijs niet de noodzakelijkheid inzag om den zij-topgevel waterdicht te ma ken door behandeling met een vochtwerend preparaat. Toch komt dienaangaande een bepaling voer in het bestek, zoodat deze ge voegelijk kan vervallen. De Voorzitter verzoekt den heer van Olst schriftelijk te bevestigen de wijzigingen, welke men in het bestek wil aange bracht zien. Ie heer van Olst deelt hierna mede, dat de Minister in zijn schrijven nog een punt heeft aangeroerd, n.1. het toezicht. Is te dezer zake al een regeling getroffen? Met den heer Ver- sluijs is besproken, dat het toezicht op de goedkoopste manier zou plaats hebben. Laatstgenoemde heeft gezegd, dat het hier eenvoudig werk betreft. Daarom vraagt Spreker zich af of het stichtingsbestuur zelf niet het toezicht kan uitoefenen onder oppertoezicht van B.en W. Spreker heeft hier zelf ook wel kijk op, terwijl voorts toezicht kan worden uitgeoefend door den plaatselijken vertegenwoordiger der stichting, die ook op de hoogte is met dergelijk? werkzaamheden. Spreker wil dus het da- gelijksch toezicht aan de stichting houden onder oppertoezicht der gemeente. Wanneer de heer Dorlas alle dagen bij dit een voudige werk zou staan, wordt dat veel te duur. Wethouder de Bruijn merkt op dat een goede controle noodi is. Den Haag wenscht zulks ook. De heer ^orlas wil het toe zicht uitoefenen tegen belooning van /.J0,= per week, hetgeen zeker niet te veel is. De heer van Olst zegt dat dit de stichting dan toch /.600,= zal kosten, waarbij dan nog komt /.400,= als betaling vcor reeds verricht werk, alzoo /.1000,= in totaal. Wethouder de Bruijn wil zich toch houden aan een goed toe zicht vanwege de gemeente. Aanneming van den heer Dorlas acht Spreker de goedkoopste oplossing. Wanneer men een technisch ambtenaar der gemeente toezicht laat uitoefenen, zal zulks veel meer kosten. De heer van Olst zegt dat dit eenvoudige werk z.i. niet wettigt de tewerkstelling van een opzichter, die 0,= per week moet verdienen. Spreker acht een opzichter voor het hou den van toezicht voor een paar maal per dag voldoende. Wethouder de Bruijn merkt op dat een gced toezicht nimmer te duur is. Het Rijk verlangt ook een scherp toezicht. De heer van Olst zegt, dat wanneer vanwege de stich ting rechtstreeks toezicht wordt gehouden, dit niet nv~er zal behoeven te kosten dan 200,=. Spreker geeft ce verzekering dat het toezicht alsdan ook goed zal zijn, terwijl voor de stich ting een besparing van kosten zal worden verkregen. Wethouder Gasille zegt dat hij veel voor dit idee voelt. Aanneming van eer anderen opzichter dan door de stichting be doeld, wordt wel wat te bezwaarlijk. De heer van Olst betoogt nogmaals de opzichter der stichting dit werk zeer goed kan doen onder controle van ge meentewerken Wethouder de Bruijn zegt dat B.en W. deze zaak nader onder ocgen zullen zien. De heer Vaatstra merkt ook nog eens op dat het hier vol gens medeaeeling van den heer Versluijs, eenvoudig werk betreft* Het zou zonde zijn om een deskundig opzichter aan te stellen, daar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 854