m Typ T. v.d ,7. hn Col"1 daar liet toezicht zeer goed kan worden uitgeoefend op de door den heer van Olst aangegeven wijze. De heer van Olst zegt nog dat de kosten van het toe zicht binnen de raming van kosten zullen moeten blijven. Spr°- ker kan niet becordeelen of dit het gevel is, aangezien de stichting niets van een kostenbegrooting afweet. Den begroe ting was niet bij het bestek gevoegd. Voorts zegt Spreker, dat de Minister in overweging geeft de huren over de geheele linie met b.v. b, te verlagen. Het stichtingsbestuur is van meening dat de huren reeds aan ben lagen kant zijn in verge lijking met die van andere woningen. In da gegeven omstandig heden kan het bestuur een dergelijke huurverlaging wel goed vinden. In Zeist zijn n.1. gelijke woningen tegen gelijke huren te verkrijgen, doch de jelastingen zijn te Zeist lager dan te Soest, zoodat het dus voordeeligsr is om in Zeist te wonen. Spreker verzoekt een voorstel tot huur v ir la ging met 5 CJ° te cic- gen inzenden. De Voorzitter 5 egt dat een dergelijk voorstel tegemoet wordt gezien. De heer van Olst zegt tenslotte rog dat het Rijk go ede ervaringen heeft opgedaan ten aanzien van het aanbrengen van erfafscheidingen door middel van heggen van liguster. Een dergelijke afscheiding is ook voor de woningen van "Ons Belang voorgeschreven. Spreker zegt d-t zoo'n afscheiding wel veel zorgen veroorzaakt voorzoover het snoeien betreft. Het be treft hier een lengte van plm.lCOO M. heg. Het is de bedoe ling dat de huurders worden verplicht tot hei snoeien van de heggen langs hunne tuinen. Het snoeien van de heggen langs de wegen behoort te geschieden vanwege de stichting. Is het nu niet iegelijk, vraagt Spreker, aat cit werk geschiedt door gemeentewerklieden Toox rekening der stichting? Spreker meent dat deze oplossing voor de stichting goedkooper zal zijn. Ds Voorzitter zegt dat B.en V,aan alle naar voren ge brachte punten de aandacht zullen schenken. Den vertegenwoor digers wordt verzocht alle punten schriftelijk De bespreking v, erdt nier na beëindigd. iX te zem Vastgesteld door Burgemeester en lethcuders van Soest, De^Üe^-metgris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 856