Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1628 D i rG eiü. w erken bericht naar aanleiding van het ver zoek van 0.Ruttenberg om nadere be paling van de erf scheiding van zijn grond net dien van de gemeentege- legen aan de Verl'i'almalaan. Voorge steld wordt op het verzoek niet in te gaan. 1629 eth.de Bruijn stelt voor thans reeds een scheiding aan te brengen nabij de o.l.school i/d j-xerkebuurt zooiat de directe zij toegang van den aan a.l.Ruyer toebe hoorenden weg tot de speelplaats 2ordt afgesloten. I63O Bouwterrein kocploi' tatie Ly Heide - "bloesem" H.V. deelt :„ede de aanlegkosten van gas, waterleiding en electriciteit van weg no.104 voor hare rekening te nemen. Verwacht wordt, dat in de overeen komst zal worden vastgelegddat de aanleg van dien weg door de 11.V. te allen tijde zal kunnen plaats vinden op nader door de gemeente vast te stellen voorwaarden, ook met de interpretatie met betrek king tot den aanleg van electriciteit waterleiding en gas in de weggedeel ten 148 en 143 wordt accoord gegaan, onder voorwaarde, dat in de te maken overeenkomst uitdrukkelijk ïordt be paald, dat de l.V. nimmer een bouw vergunning mag worden geweigerd op grond van het ontbreken van bedoelde technische voorzieningen. Het hierboven t.a.v. weggedeelten 148 en 143 0estalde geldt evenzeer voor weggedeelte nr.144 m.d.v. dat de kos ten van 0as, enz. in dat geval door de l.V. en de ,0eme en te ^ezanenli jk worden gedragen, zulks naar verhou ding van net aantal strekkende meters bouwterrein langs dien weg. 1631 WVaturn Ongeval lenverzekering my van le nederlan- den" van 1345 "k0 s-Hage deelt in antwoord op het schrijven van bur^.en wethouders dd.9 November j.1., 4e afd.no.3045 mede dat zij 0een aanleiding kan vinden haar stand punt ten aanzien van het schadegeval T.ïCLompenhouwer-Hartemink te herzien. 1632 Insp.v .Politie te ->oest zendt rapport betreffende het hem bij apostille dd.14 Bec.1937 toegezonden adres van AA.van Asch, alhier.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 859