Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte Inhoud Mir.Gem. werken Eerste ^oester voetbal- en Athle' tiek blub, Soest MV .üed.Handel My kantoor Soest komt op uitnoodiging in de vergadering ter bespreking van de nieuw ingezonden begrooting betreffende het werkver schaf, fingsobject "bermen wegen". vraagt ontheffing van het bepaalde in de Winkelsluitingswet t/b van het houden van een fancy-fair op 18 en 19 Maart a.s |tot des avonds 11 uur, op 2U Maart a.s. tot des avonds 12 uur en op 21 Maart a.g tot des avonds 11 uur, in de groote zaal van hotel -kernland, alhier. zenden een prospectus waaruit o.m. blijk dat de nog uitstaande niet uitgelote ooi gatiën der 4 7° leeningen 1933 en 1934 te laste der gemeente Haarlem per 6 Maart 1937 worden aflosbaar gesteld en dat houders dezer obligatien met recht van voorkeur kunnen inschrijven op een 3/2 conversieleening 1937 len laste der ge meente Haarlem tot den koers van 9^2 Mag van in- Me gemeente bezit 12 schri.iving "Vri.i- obligatien 4 der ge dag 5 februari meente Haarlem leening 1937. 1934.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 85