y BESLISSING Afdeelinq i A j Aanmerkingen en No. Let ver- ere be- an zijn Voorge- Let in iheiding n gas van weg nemen, reen- iat de V, te vinden te letrek- •iciteit ;edeel- egaan, maken dt be- bouvs- d op doelde ten 14Ö voor le kos- door Lijk Lhou- meters ven ember ij stand geval rzien. em bij and en Besloten afwijzend op net verzoen van Q.Hutten- I V berg om nadere bepaling van de erfscheiding van zijn L grond Mi dien van de gemeente, gelegen aan de Verl. t falmalaan, te beschikken. cL. ^1. Besloten vsordt de hiernevens bedoelde scheiding door den -directeur van Gemeentewerken te laten aanbrengen. Van het schrijven wordt kennisgenomen. Ben overeen- i V1 gJjL. komst van ruiling zal worden opgemaakt en na ondertee-i/v A Kening dezer zal den Raad orden voorgesteld tot be- doelde ruiling te besluiten. Besloten wordt den Raad voor te stellen om de 0eleden schade tot een bedrag van f.20.-- voor reKening der gemeente te nemen. Aangezien de hierbedoelde aangelegenheid niet tot de competentie van den Raad behoort en te dezer zake een justitieel onderzoek heeft plaats gehad zal den Raad worden voorgesteld het adres voor kennisgeving aan te nemen. 16 o iCxlOOl cte zij- toebe- ats

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 860