Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte innou 1633 1634 1635 I636 nfd. Onderlijs I637 1638 Wed«Bond v.Hotel- kof fiehui s-Hestau-j ranthouders en Slij ters Dir.Gen.v; erken 3 i rG- em» w erken e thvj? i nanc i n er s t-Aanwe z e nd Ingenieur Genie- Conaaandement' Amers foort verzoekt den gemeenteraad een besluit te nemen waarbij het geven van vermake lijkheden in verband met de a.s. blijde gebeurtenis worden vrijgesteld van vermakelijkheidsbelasting en andere rechten, daaronder in het bijzonder be grepen de legesgeiden. brengt rapport uit inzake de oprichting van het privaatgebouwtje op het parkeer terrein te Soesterber^. bericht naar aanleiding van het verzoek van -ï.ïonteijn Schoutenkampweg no.32 omi een perceel gronds aan den Plasweg, kad. bekend als sectie -J no.1846 voor het eerste jaar gratis in gebruik te mogen nemen en de volgende jaren te mogen huren. Geadviseerd wordt dei kosteloos in gebruik te geven. rond niet vestigt er de aandacht op, dat het gym nastieklokaal der iariaschool dit jaar niet beschikbaar was voor het onderwijs in de lichamelijke oefening aan de open bare school aan de Heetzlaan. legt over een 3-tal ontvangen offertes voor een te sluiten fraudeverzekering ten behoeve dezer gebeente. verzoekt mededeeling of de weg, voor de helft bekend als _emeente Soest, Sectie B no.lSOg, staande ten name van "De hederlandsche Protestantenbond" - en voor de andere helft als gemeente Soest Sectie E no.l8C3, staande ten name van P.1-,Albardaingevolge art.4 der «ïegen- wet kan worden beschouwd als openbaren weg. Volgens rapport van den Dir.v.Gem. werken kan van openbaarheid van dezen weg geen sprake zijn, in verband met de door de betrokken iegenaren geplaatste borden, terwijl ook de bestaande legger der wegen en de gegevens van het kadas ter niet op openbaarheid van den weg wijzen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 861