'■/M 1/ Jx s/I/YSjt/ BESLISSING Afdeeling en No. I Aanmerkingen e sluit vermake- "blijde van dere nder be richting parkeer- verzoek no.32 om weg, kad ir het ;e mogen logen •ond niet .Besloten wordt den Raad voor te kennisgeving aan te nemen. stellen het adres voor .tan den hinister van -defensie zal worden verzocht zijn terzake genomen beslissing te willen herzien, opdat at heer Couturier het privaatgebouwtje spoedig kan op richten. Besloten wordt dit perceel grond voor den prijs van f .6.05 per jaar aan F.JPontöyn te huur aan te oieden. Ai' hom9. het gym-, .it jaar I mderwij s 1 de open- Besloten wordt aan het bestuur der Hariaschool made tel \JL deelen, dat dit jaar niet tot betaling van de huursom zal worden overgegaan. )f f ertes ikering voor )est rarne van 3ond" - en ite Soest iame van sr .Vegen- penbaren Lr .v.Gem. a dezen ad met de plaatste ie legger 31 kadas- sn weg Besloten wordt den Raad voor te stellen oij de a.j. Incassobank een fraudeverzekering aan te gaan tegen een premie van f»75*per jaar 5-jarig con.tj.aco/. Aan adressant zal worden bericht, dat van openbaarheid! van dezen weg geen sprake kan zijn in verband met j Al door de betrokken eigenaren geplaatste oorden, terwijl ook de bestaande legger der wegen en de gegevens van het kadaster niet op openbaarheid van den ijzen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 862