Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte 1639 1640 1641 1642 T.-1.van boekenberg, da dostalaan 7» Soest .7e tli. Gas i 11e •Tetli.Crasille •7eth.de Bruijn 1643 Sir.Gen.-rerken verzoekt alsnog in aanmerking te mogen komen voor reductie op den gasprijs. Be Technisch Ambtenaar bij het Gasbe drijf adviseert te berichten, dat hij alsnog de gelegenheid heeft ten kantore van het bedrijf zijn inkomen aan te toonen, b.v. door overlegging van zijn aanslagbiljet R.I.B. 1937-1938 ten einde te kunnen beoordeelen of hij rech heeft op z.g. goedkoop gas, als vaarna de te dezer zake genomen beslissing zoonoodig gewijzigd kan worden. den heer Steenhuysen grond aan te bieden adviseert den door in koop gevraagden tegen een prijs van f.4»5c pen H2 zulks behoudens beslissing van den Raad en goedkeuring van -edeputeerde Staten. stelt naar aanleiding van door hem met J.Heerding gehouden besprekingen voor, niet in te gaan op diens verzoek om de schuur, welke gebouwd is in afwijking van de verleende bouwvergunningte no- laten staan. deelt naar aanleiding van de in de vo rige vergadering met de vertegenwoordi gers van A.G.A.V.S. gehouden bespreking mede, dat hij zich met den heer C.J.van Dam in verbinding heeft gesteld ten einde met dezen een mogelijke regeling te treffen inzake het schoonhouden van en het toezicht houden op het gymna stieklokaal te Soesterberg. Be heer van Bam heeft zich bereid verklaard bedoeld werkzaamheden, voorloopig voor den tijd van één jaar, op zich te nemen, tegen een vergoeding van f.ICC.per jaar. vraagt goedkeuring, dat asch en vuilnis wordt opgehaald bij den heer Stein, Torenlaan 127 te Baarn, die naar dit perceel is verhuisd van perceel hiken- horstweg 8. inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 863