4 BESLISSING Afdeeling en No Aanmerkingen gesloten wordt aan adressant te berichten, dat hij ilsnog de gelegenheid heeft ten kantore van het be drijf zijn inkomen zijn aanslagbiljet teneinde te kunnen z*g* goedkoop gas, beslissing zoo ncodig gewijzigd kan worden. -esloten wordt de overtreders nogmaals gelegenheid te geven een en ander overeenkomstig de bouwvergunning ïn orde te brengen binnen een termijn van 14 d.agen. Bijaldien zulks niet geschiedt zal de uitvoering van gemeentewege op kosten van belanghebbenden plaats hebben. aan te toonen door overlegging van rijksinkomstenbelasting 1937-i938 beoordeelen, of hij recht heeft op als waarna de te dezer zake genomei i-ldus wordt besloten. Besloten wordt den heer van Dam, voornoemd, meerge noemde werkzaamheden voor het jaar 193b op te dragen tegen een vergoeding van f.lOO.Van een en ander zal mededeeling worden gedaan aan A.G.A.V.S. 1* HO cl- cJj- Besloten wordt bedoelde goedkeuring te verleenen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 864