Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1644 1645 1 646 1647 1648 1 649 1650 J .H.-Benschop te Soest P.Lammertse Schrikslaan 36. N.V. Neder1.kidden standsbank, kantoo Soest B. en W. van Amers foort NedMiddenstands- bank N.V. kantoor Soest P.Helmus, Beetz- laan 97, So°st. Be Voorzitter. verzoekt Publieke 'Verken meer aan dacht te doen schenken aan het schoof houden van de wegen. Be Birecteur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit b._ schrijven dd25 Becember 1957 no."l244 deelt mede bereid te zijn het aan de Schrikslaan gelegen perceel gronds sectie H.no.5584 in te huren onder d^ voorwaarden op de bijlage vermeld. Ve zocht wordt de huursom terug te bren gen op ƒ.0,50 a 1,= per jaar. deelt mede dat op de inschrijving der gemeente ad 25*000,= op de 5*lee- ning 1958 ten laste der gemeente Zandvoort er bedrag ad 15*000,= is toegewezen. deelen mede, aat de kinderen .Vypko en Jennegien Eibberink, leerlingen der o.l.school no.7 aldaar verhuisd zijn naar Birkstraat 96. Verzocht wordt te berichten of toestemming wordt gegeven tot het blijven bezoe ken dier school door genoemde leer lingen. deelt mede dat per 4 Februari 1958 aflosbaar zijn gesteld 19 obligaties ad ƒ.1000, 4fo Gemeente Botterdam 1957 II, 1103.167805 t/m 167821. Leze stukken zijn echter verwisselbaar teg obligaties tot den koers van 100-4%. en verzoekt A.van den ANi,idi geniet, in aanmerking te 't Klooster, lid van momenteel Bijkssteun to< n komen als "Alleenwonendezoodat hij als dan den tusschensteun zoude kunnen ontvangen, instede van den kostgange steun, welke hij thans ontvangt. deelt;mede, dat behalve de he»ran Rasch en Baars alle benoemden hun be noeming tot lid van de Commissie tot vering van schoolverzuim hebben aan vaard

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 867