r aan- et schoon- 1 BESLISSING uepon -eren. Afdeel ing en No. Aanmerkingen Het College acht geen termen aanwezig de huursom groot .1,50 te verlagen. [A txJd- V Kennisgenomen. jJe gevraagde toestemming wordt verleend tot 1 Septem- [A cJjl ber 19^Ü, zijnde den aanvang van :en niruw cursusjaar.^. Besloten wordt van bsedoelde inschrijving gebruik te ma- 7^^ ken tot een bedrag van 19.000,= wegens aflosbaar gestelde obligaties en voorts voor een bedrag van 20*000,= "vrij" in te schrijven. Hieromtrent zal den Raad t.g.t. goedkeuring worden gevraagd. j Het College acht geen termen aanwezig op het verzoek gunstig te beschikken. 5 j Ter benoeming van een lid der oommissie te soest zal len Raai vaanbeveling worden aangeboden; 1. Vi' W.J.Kuijer, 2- J.R.v.d.Steen, terwijl ter benoeming van; een lid voor de Commissie te Soesterberg de n.v. aan-; beveling den Raad zal worden aangeboden; 1A»de Vis-i ser, 2. B.v.Borssum Waalkers. Voorts zal den heer Baajrs opheldering worden gevraagd aangaande zijnnnuedaeling betreffende het niet vergaderen uer oommissie te Soest- t erberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 868