Volg- j num- Afzender of voorsteller mer Korte i n h o u 1651 1652 1 655 Bestuur van de Ver tot bestrijding der t.b.c. te Soest. I 1654 1655 1 65 6 1657 1 658 Bestuur van de Ver. tot bestrijding dej t.b.c. te Soesti De Directeur van Gemeentewerken. Verificateur van j Verificatiebureau «ed.H.van Leeuwen van Cuilenborg. De Inspecteur der Direct" belastlfl eer te Baarn. De Gedeputeerde Staten ven Utree cht Centrale Adminis tratie Ziekenhuis verplegingsfonds Utrecht vraagt een bijdrage in de kosten van verpleging van Me j .G.E'.A.Reint jes in het sanatorium Mariaoord te Gennep, gedureni' het tijdvak van 10 t/m 51 December 1 957, tot een bedrag van ƒ.65,00. vraagt een bijdrage in de kosten van verpleging van MejJvdSpaa-Hilt- kamp, in het sanatorium Zonnegloren, gedurende het tijdvak van 1 Juli t/m 21 Augustus 1957 tot een bedrag van ƒ.150,80. zendt een verklaring van Dr.P.G.da Vos toe, inhoudende dat de chauf feur-monteur H.A.Vos zijn werkzaam heden wederom kan hervatten. doet het proces-verbaal van kasopna me, dd. 25 Dec.1957, in tweevoud toekomen verzoekt vergoeding van de kosten van g^neeskunaige behandeling in het zie kenhuis van wijlen haar echtgenoot. verziekt om toezending van de alhier uitgegeven zegels, dienende voor le ges e.d. doeleinden, ten behoeve van de stichting "Het Nederlandsche Be lastingmuseum" met1e. g"V"n kenms van de go"ek°uring van de, op 16 Juli 1957 door den Baad vastgesteldeschoolgeldverordening bij Kon.Besluit van 25 Uov.1957, nr. 16, tot 1 April 1958, terwijl zij na mens den Minister van Binnenlandsche Zaken verzoeken bij hernieuwae vast stelling rekening te willen houden art.65, lid 7 der L.O.Wet 1920 en art.65 dier wet in verband met art.5 der verordening. vestigt de aandacht op haar Zieken- huisverplegingsfondswaarbij de ge meente zich kan verzekeren tegen zie- kenhuisverpleging, behandeling enz. van in of door den dienst door ziek te of ongeval getroffen gemeenteper- ;j soneel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 869