NOTULEN van de vergadering van Burgemeester en wethou ders gehouden op 3 -Februari 1937, waarin behan deld is het rapport van den Directeur van Ge meentewerken Gd. 29 Januari 1937 betrekking heb bende op het werkverschaffingsobject "verharding van bermen van wegen". Voorzitter; Mr.G.Deketh. Secretaris; J.G.A.Batenburg Tegenwoordig de beide Wethouders H.J.Gasille en D.A.de Bruijn. Mede tegenwoordig de Hoofdcommies G.Hospers, chef afdeeling .Financiën en de Directeur van Gemeentewerken Ir.W.C.van Goor. De Voorzitter opent de besprekingen met mede te deelen dat hij in behandeling brengt het rapport van den Directeur van Gemeentewerken terzake de nieuwe raming van kosten verbon den aan het werkverschaffingsobject "Verharding der bermen van wegen". In het rapport van den Directeur wordt gezegd, dat "meerendeelsdezelfde werken worden begroot als in Juli 1936- Spreker concludeert daaruit dat dus andere werken in de nieu we begrooting zijn opgenomen dan in Juli 1936. Er zijn inder daad afwijkingen behalve omwisseling van enkele wegen. De Di recteur had van de begrooting 1936 moeten uitgaan. De Directeur maakt de opmerking dat hij de begrooting zoo maar niet "mir nichts dir nichts" heeft opgezet, doch dit serieus heeft gedaan. De Voorzitter antwoordt daarop dat de oppervlaKtaivan de te verharden bermen nu zijn gewijzigd, dat de behandeling van de bermen langs de Wiekslcot in de nieuwe begrooting is weggelaten, en dat het leggen van een riool in den Krommeweg is opgenomen. Bovendien heeft het College achtereenvolgens begrootingen ontvangen ten bedrage van 29.000,=, j .42.000,= en nu ƒ.62.000,=. Spreker stelt aan den Voorzitter de vraag waarom in dit laatste plan is afgeweken van dat van Juli 1936» De Directeur antwoordt dat de begrooting Juli 1936 een ding is dat nog niet door den Minister is goedgekeurd. De Voorzitter merkt op dat de begrooting door den Haad is aanvaard, dus het is een raadsbesluit dat moet worden uit gevoerd. De Directeur zegt dat de opmerking van den Voorzitter, dat de nieuwe begrooting niet klopt erg prettig is. Hij kan daar tegen aanvoeren, dat hij de zaak zoo heeft opgevat, dat alleen bermen zullen worden verhard door middel van een teer- preparaat en geen andere werken. Wat de maten betreft in de oppervlakten van de bermen erkent Spreker, dat daarin ver schillen worden geconstateerd. De Dorresteinweg heeft Spreker zelf opgemeten, doch de overige zijn door een ambtenaar opge nomen. üp dezen ambtenaar moet Spreker toch aankunnen. Bij het samenstellen van het nieuwe plan is Spreker uitgegaan van het standpunt, wat gebeurd is laat mij koud en ik zet de zaak op nieuw op. Spreker is het zat met dingen voort te gaan die niet goed zijn. Voorts merkt Spreker op dat de prijzen der ma terialen zijn gestegen waarmede in de nieuwe begrooting reke ning is gehouden. Het kwantum materialen is in de vorige be grooting te weinig geweest. Dit is een fout die hij niet wil vergoelijken. De oppervlakten van de bermen zijn thans in to taal 20000 M2. Met het oog op het afwerken van het object

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 86