/fa. &a£. v Jr v vw. /3jï BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen ten van ntjes, in Gennep t/m 31 g van ten van a-Hilt- egloren ili t/m rag van r* G cl .3 ïauf- izaan- casopna- roud isten van het zie- moct 1 alhier roor le- leve van :he Be— .ng van Haad •dening >7, nr. zij na- ia ndsche i vast- LOuden 0 .Wet erband ening. ienen- de ge- igen zie- tg enz r ziak- entepex- j De gevraagde bijdrage wordt verleend Idem. I5 uM v sU. Kennisgenomen Kennisgenomen, liet proces-verbaal zal den Haad ter ^3/ kennisneming worden aangeboden. Op het verzoen wordt afwijzend beschikt op gronu van ^3/ de omstandigheid dat de ziekte niet is ontstaan in /j' verband met de dienstbetrekking. //-f. //<ft Op het verzoek wordt gunstig Geschikt. Cvenwel mogen ty* hieruit geen nosten voor de gemeente voortvloeien. Kennisgenomen. Bij een hernieuwde vaststelling zal met de wenschen van aen Minister rekening worden houden Van het schrijven, wordt kennisgenomen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 870