BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de steunlijsten alsmede de suppletoirs <- steuni:„aten over iedere week te mandateeren, zulks ter bepaling van het zuivere weektotaal der steunverlee- ning. Be opgave wordt vastgesteld A,3<p Met het advies van de Commissie kan de vergadering ziqi Jj- vereenigen. Besloten wordt aan den directeur van ge- meentewerken op te dragen onverwijld met de uitzetting een aanvang te nemen, rekening houdende met gemeld ad vies van de Commissie Openbare V/erken. Aan den Raad zal worden voorgesteld tot ambtenaar van f den burgerlijken stand te benoemen J.A.Prinsen, buieel- J' ambtenaar ter secretarie en w'.van Veeren, adjunct-com- mies ter secretarie. /y/^ i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 8