Volg num- Afzender of voorsteller Datu mer 1 61 162 163 1 65 166 J.H.A.Rupert ge meentegeneesheer Soester werkloozen Organisatie Becke— ringstr14 B.Teeken, Talma- laan 14, Soest. 1 64 Hoofd van het Te- lef oondietrict Utrecht van de P. I T.T. te Utrecht Centraal Verifica- tiebureau. Den Haag. Centraal Verifica1- tiebureaa. Den Ha^g. Korte inhoud verklaart dat B.C.van den Berg een goe de gezondheid heeft en geschikt voor d« betrekking van fitter bij het gasbedrijf, verzoekt er bij den Minister van Social? Zaken op aan te dringen zoo spoedig mo- geliik een extra kclentoeslag te ver strekken aan de werklcozen. vraagt vergunning tot het oprichten van een wasscner^ en strhkerh in perceel Boord erweg 23» kadastraal bekend in sec. tie A.no.2405, en het daarin plaatsen van een drietal motcren resp.van a-la en P.K. dienende ter aandrx.,ving van een wascnmachineeen centrifuge en een mangel De commandant der vrijwillige brandweer :van Soest en de directeur van gemeente werken brengen gunstig advies uit. deelt mede dat binnenkort overgegaan zal worden tot het leggen van een tele foonkabel langs de Birkstraat vanaf den Rijksweg tot perceel no.46, en het op ruimen van telefoonpalen langs boven genoemde route. Verzocht wordt mede te deelen met wien de electrotechn.ambte naar der Telegrafie en Telefonie zich kan verstaan omtrent de uitvoering van het werk. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrhven van' 1 Pebr1937no.794. Aan c ingai fitte Het in t« De g€ proef Kenni zal w ring met d zendt rapport betreffende de controle van de administratie der woningbouwve: eeniging "Goed Wonen", alhier. zendt rapport betreffende de controle der auministratie van de woningstichting "Patrimonium", alhier. j De wc i den b gevra met e ninge Aan d waari schuw G.v.G huura opdat haald wegen dan f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 95