ïl'p /fa. /rjr£ BESLISSING Afdeeling en No, Aanmerkingen een goe- t voor d; asbednj, n Social? oedig rao- e ver eisten van srceel ad in sec Laatsen an i-Ü Lng van ge en een randweer gemeente- rit Aan den Baad zal worden voorgesteld van den Berg met ingang van 1 Januari 19>7 een vaste aanstelling als fitter bij het gasbedrijf te verleenen. Het college besluit op het verzoek van adressante niet in te gaan. De gevraagde vergunning wordt, met inachtneming van een proeftijd van één jaar, verleend. gegaan ;en tele- ranaf dea iet op- boven- mede te ï.ambte- .e zich •ing van t brengt dj ven van ntrole bouwve- Kennisgenomen. Aan net hoofd van het Telefoondistrict /j zal worden medegedeeld dat hij zich omtrent de uitvoe- ring van de werken in verbinding zal hebben te stellen 1/1 met den Directeur van Gemeentewerken. i ntrole stichtin| De woningbouwvereeniging zal wederom gewezen worden op den huurachterstand bij de diverse bewoners. Voorts zal gevraagd worden maatregelen te overwegen opdat bewonersy/faJijX met een huurachterstand van meer dan ƒ.100,= uit de wo ningen worden gezet. Aan de Woningstichting zal een schrijven worden gezonden MaA. waarin wordt aangedrongen op het zenden van een waar schuwing aan H.Dieters, Wed.J.v.d.Brink, P.Kramer en //I<4.//a G.v.Geijtenbeeu. in verband met den bestaanden grooten huurachterstand. Verzoent wordt maatregelen te treffen opdat deze achterstand zoo spoedig mogelijk worde inge haald. Voorts zal verzoent worden maatregelen te over wegen opdat bewoners met een huuraenterstand van meer üan ;.10ü,= uit de woningen worden gezet. Ai' Cl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 96