num- Afzender of voorsteller mer 167 168 169 kort iDirecteur van Ge meentewerken A.A.v.Ieperen. hoofd der c.1. school in de Kerkebuurt. J.Foppen, Coehoorn- straat 12 suia. bericnt naar aanleiding van het ver zoek van P.V.Duin Prins Bernhardlaan nc31 om ruiling van het dezen toebe- hoorend perceel H.no.5^19 aan de Ver lengde ïalmalaan tegen een aan den Schoutenkampweg gelegen perceel der ge meente, kadastraal bekend als sectie D.no.95H* vraagt machtiging voor de aanschaffing van handwerkbenoodigdheden ten behoeve van zi^n scnool tot een bedrag van /•52, 9y-+« verzoekt ontheffing van het bepaalde in art.17> der bouwverordening ten behoeve van den verbouw van perceel Juliana- straat 50. De Directeur van Gemeentewerken brengt afwiizend advies uit bi,, rapport dd. 3 Februari 1957, no.2/1. 170 Bestuur van het |Comité voor de ver siering van de Ko- ninginnelaan en Uieuwerhoekstraat J.C. en P.Swager te So st. verzoekt om ten behoeve van de verlich ting te mogen ontvangen van de gemeen te Soest kosteloos den stroom, benoo- digd voor de lichtzuilen en fontein, alsmede het gebruik van eenige lampen, onder garantie, dat deze lampen onbe schadigd zullen worden teruggegeven of bij mogelijke breuk zullen worden vergoed. deelen mede, dat hun is gebleken, dat het op de destijds ontvangen situatie- teekening in blauw aangegeven terrein niet, en zulks in afwijking van de re dactie van het ontwerp-besluitaan de So-sterbergschestraat grenst, doch met een strook van ongeveer 3 meter ov r de volle breedte daarvan verwijderd is. Door de aanwezigheid van bedoelde strook waarop zich tientallen boomen zouden bevinden zouden de voor villa- bouw vereischte tuinaanleg en aanslui ting aan den weg onmogelijk zijn. 172 Hoofden van scho len. antwoorden op het verzoek om mede te deelen hoeveel malen in het jaar 1938 de schoolarts de school heeft bezocht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 97