v- v At BESLISSING Ardeeling en No. Aanmerkingen Conform het advies van den directeur van gemeentewer- t ken wordt besloten niet tot ruiling van grond met p.'w. j Duin over te gaan. di De gevraagde machtiging wordt verleend, het hoofd aer cu/f school zal werden medegedeeld dat de betreffende aankoop in deze gemeente moet plaats nebben. iConform het advies van den Directeur van Gemeentewerken wordt op het verzoek afwijzend beschikt. Aan het Comité zal worden medegedeeld dat het college CJ\. zich in verbinding zal stellen met de P.U.h.M. omtrent de leverantie van stroom tegen een laag tarief, ten be- 4 hoeve van de verlichting. Tot net verstrekken van lam- ipen kan het college niet overgaan. Het schrijven zal worden gedeponeerd, doch üebr.Swager G} zullen er op worden gewezen dat in het ontwerp-besluit niet, gelijk door hen wordt beweerd, vermeld staat dat het stuk grond in blauwe kleur aangegeven, aan de Soes+ terbergschestraat ^renst doch dat het aan dien weg is gelegen. kan de gemeente-geneesheer J.H.A.Rupert te Soest, zal worden medegedeeld dat met leedwezen is geconstateerd dat hij de scholen niet regelmatig heeft bezocht. Hem z gewezen worden op Zjjne verplichtingen, opgelegd in de desbetreffende verordening.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 98