Volg- num- I Afzender of voorsteller mer Korte mhou 173 174 M.C.v.d.Plas en G.Hospers Wethouder van So ciale Zaken. komen als leden van de i'inancieele Com missie van het Comité ter viering van de blijde inkomste van het Prinselijk Paar op het Paleis Soestdijk, in de ver gadering, met het verzoek van gemeente wege in de kosten van feestviering fi- nanciëelen steun te verleenen. Voor het doen geven van vuurwerk, zanguitvoerin gen, openluchtbioscoop e.d. meent de Commissie te moeten beschikken over een bedrag van ƒ.1500,= voor welk bedrag zij de garantie vraagt van de gemeente. De heeren maken de opmerking dat de kosten van de versiering en de verlichting meerendeels door de ingezetenen zelve zullen worden betaald, doch dat in som mige gevallen het Comité zal moeten bij- afdoende versiering kunnen zijn. Ook deze gemeld bedrag bestre- dragen om van een enz. verzekerd te kosten zullen uit den moeten worden. deelt mede op 30 Januari j.1. te ümers- foort een onderhoud te hebben gehad met den Secretaris van de Maatschappij Zie kenfonds Amersfoort em Omstreken inzake het geven van toeslag op de premie van leden van het ziekenfonds die door werk loosheid niet in staat zijn de volle pre mie te -betalen. Alvorens op deze aange legenheid in te gaan acht de Wethouder het gewenscht aan den Minister van So ciale Zaken in verband met diens circu laire van 10 Juli 193^, no. 100/1 380 af cl W.en S., en mede in verband met de om standigheid dat de plaatselijke doktoren een eigen ziekenfonds in stand houden, terwijl daarnaast de Maatschappij Zieken fonds Amersfoort en Omstreken in deze gemeente werkzaam is, de vraag te stel len of de Minister eventueel kan goed keuren dat ook op de premiën der parti culiere fondsen toeslag mag worden ver leend aan werkloozen die niet in staat zijn deze premie zelf te betalen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 99