^4 V BESLISSING Afdeeling Aanmerkjngen en No. van de n laste r issel- den koer btenaren eding uit eruerk oi> besloten ::ordt hiervan geen gebruik te .naken. a -;ie de 3n van den versoek ran de 2n. ïara oe lese i te ha- irvoor ;id tot is elec- •ag van ernen va het n voor durende eer e ver- n de n de issie Cou erleg besiote.. „orut de vergoeding voor gc..,aakte overuren uit te "betalen, -dö vergoeding aan den heer -^ssenburg te verleenen, zal worden berekend naar het door den xiaad v^< toegekende, doch nog niet door de ^oon goedgekeurde, hoogere salaris, ken en ander heeft eenter plaats onde^ voorbehoud, dat indien van hooger hand hiertegen be snaar mocht dorden gemaakt, terugbetali..ö van de te veel genoten vergoeding door betrokkene moet plaats lebben. Ja dj? -de leverantie wordt ever te -ilohen aan den Hijn, aan ii.oanso.., voor e en van uit-f - 33*25 inclusief omze ubelasti ,.g het advies van hou. - en >/oniü ooezicht dd.11 193:f no.155 orut besloten, de se bouwsanvrage oaa te houden, tot de beslissing op het ui tbreidiogs - plan onherroepelijk is geworden. delet op - uar i te hi Op net verzoek r.ordt afwijzend beschiktaangeaiea de MjfV verordening inwilliging daarvan niet toelaat. 0 tif icatie. yA -*an den heer Couturier zal worden mee onderhavige aangelegenheid eerst dan spreking kan heeft, dat een en ander je plee. a met e eer ieeld, dat de punt van be de zekerheid net -departe.. ent van defensie te^en geen bezwaar wordt den Commandant van Set Vliegkamp. uitmaken indien het College vanwege _;e.:aakt en overle^ is VJj- V pjiVn ®t>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 100