Mi f BESLISSING Afdeeling j en i Aanmerkingen Van deze mededeeling wordt kennisgenomen. In verband met nevenstaande mededeelingwordt be sloten de bij besluit van B.en w. dd22 April 1927, aan W.B.belderbeek verleende vergunning tot het heb ben van een benzinebewaarplaats en een waterput in perceel sectie li.no.p477, gelegen aan de van Weede- straat, in te trerucen, zulits met ingang van 1 Janua ri 19j>7, aangezien sedert dien datum een en ander n meer in het betreffende perceel aanwezig was, Besloten wordt aan den heer ld.Couturier toestemming te verleenen bedoeld gebouwtje in afwijking van de verleende bouwvergunning op te richten op ae plaats en met een afdekconstructie als op de door den Di recteur van Gemeentewerken ingezonden teekening is aangegeven iet V li'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 108